Általános Szerződési Feltételek.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Stylehub Ecommerce Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1027 Budapest, Medve utca 24. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-324265; adószám: 26326452-2-41; továbbiakban Stylehub) által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető webáruház rendszer (továbbiakban webáruház) használatára vonatkozó feltételeket tartalmazza. Stylehub fenntartja a jogot jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosításról Stylehub rövid felhívás formájában tájékoztatja az online szolgáltatást igénybe vevő feleket (továbbiakban Megrendelő). A felhívás az online szolgáltatásként bérelhető webáruház felülete, a Stylehub által küldött hírlevél vagy valamennyi Megrendelőnek a profil oldalon megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja.

Stylehub rögzíti az ÁSZF tartalmát és módosítást követően archiválja a hatálytalanná vált ÁSZF-eket, amelyek később is elérhetők a Megrendelő számára. Az archivált ÁSZF verziók itt érhetők el: stylehub.com/hu/tac.

Utolsó frissítés: 2021. 08. 06.

Stylehub rögzíti, hogy tevékenységére a magyar jogszabályok az irányadók.

1. Szerződés tárgya

Stylehub a Megrendelő részére webáruház üzemeltetéséhez szükséges szoftvert és infrastruktúrát biztosít, melyen Megrendelő bemutathatja és értékesítheti termékeit, szolgáltatásait.

A Stylehub által működtetett webáruház felhasználási joga azon jog- és cselekvőképes személyek, valamint gazdasági társaságok számára érhető el, akik regisztrálnak Stylehub weboldalán. A regisztrációval vagy a megrendelő lap kitöltésével Megrendelő elismeri, hogy

 • 18. (tizennyolcadik) életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy
 • gazdálkodó szervezet képviselője;
 • és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós személy adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

A Stylehub a Megrendelőt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) 8:1 § 4) pontja szerinti vállalkozásnak tekinti, attól függetlenül, ha Megrendelő magánszemélyként veszi igénybe a szolgáltatást, mivel azt üzleti tevékenység körében eljárva teszi. Jelen ÁSZF vállalkozások között létrejövő szerződésnek minősül.

A regisztráció vagy megrendelő lap kitöltése során Megrendelő köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Amennyiben Megrendelő által megadott adatok köre nem valós elemeket tartalmaz, Stylehub a tudomására jutását követően jogosult hozzáférését részlegesen vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Megrendelőt az online felhasználásból kizárni.

2. Szerződés időtartama

Felek a szerződést határozatlan időre kötik, de minimum a Megrendelő által, az előfizetés megrendelésekor választott előfizetői csomag időtartamára.

3. Szolgáltatási díj

Amennyiben Megrendelő a Stylehub weboldalának adminisztrációs felületén (my.stylehub.com), az erre kialakított menüpont segítségével vagy megrendelő lap kitöltésével jelzi előfizetési szándékát és ezzel megrendeli a szolgáltatást, úgy Stylehub a kiválasztott díjcsomag alapján, a díj Megrendelő általi megfizetését és Stylehub-nál történő jóváírását követően számlát küld ki Megrendelő részére, az általa megadott e-mail elérhetőségre.

Megrendelőnek lehetősége van a megrendelést megelőzően az általa választott díjcsomagban foglaltak ingyenes kipróbálására, azzal, hogy az ingyenes próbaverzió használata során az értékesítéshez kapcsolódó funkciók nem elérhetők. Az ingyenes próbaverzióval kapcsolatos további információk elérhetők a stylehub.com/hu/pricing weboldalon. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a teszt időszakot kizárólag webáruház nyitási, honlap készítési szándékkal veheti igénybe, ha bebizonyosodik az ettől eltérő szándék (szellemi tulajdon másolása, üzleti kémkedés stb.) Stylehub a szolgáltatásokat azonnali hatállyal törli, valamint Megrendelőtől kártérítést követelhet.

Megrendelés esetén a szolgáltatási díjat Megrendelő előre fizeti Stylehub számára. A befizetett összeget Stylehub tartja nyilván és Megrendelő számára előfizetési konstrukciójától függően biztosítja a rendszer használatát. A díjcsomagnak megfelelő jutalék (bővebb tájékoztatás elérhető a stylehub.com/hu/pricing weboldalon) a tárgyidőszakot követően, utólagosan kerül megfizetésre Stylehub részére.

A fizetés történhet bankkártyával vagy bizonyos díjcsomagok esetén banki átutalással, melyről bővebb tájékoztatás elérhető a stylehub.com/pricing weboldalon. A már befizetett előfizetési díjak Stylehub által nem visszatéríthetők.

A szolgáltatási díj bankkártyával történő kiegyenlítését – jóváírását – követő 5 (öt) munkanapon belül Stylehub az előfizetésről elektronikus számlát állít ki Megrendelő részére, melyet Megrendelő által megadott e-mail elérhetőségére megküld, majd az előfizetési konstrukcióban meghatározott időtartamra és feltételekkel jóváhagyja az előfizetést, ezzel aktiválva a webáruház azon funkcióit, amelyek az ingyenes próbaverzió alatt nem voltak elérhetők. Az előfizetői időszak kezdete az aktiválás napja.

Amennyiben Stylehub az igényelt szolgáltatás létesítésére a banki jóváírást követő 15 (tizenöt) napon belül technikai okok miatt nem képes, úgy erről Megrendelőt írásban tájékoztatja. Az előfizetői csomagok, melyek a szolgáltatás időtartamát, díját, a használható webáruház funkciókat és a használati kvótáit határozzák meg, Stylehub honlapján tekinthetők meg. Stylehub fenntartja a jogot a szolgáltatás díjainak nem visszamenő jelleggel történő megváltoztatására.

A rendszeres szolgáltatási díj az előfizetői konstrukció alapján kerül kiszámításra. Megrendelő a befizetést Euroban végzi Stylehub számlájára. Stylehub a szolgáltatás üzemeltetése során az árakat normál, rendeltetésszerű felhasználás mellett tudja biztosítani. Normál, rendeltetésszerű felhasználás alatt érti többek között az átlagosan maximum napi 10.000 egyedi oldallátogatást.

Stylehub fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatást részben vagy teljes egészében korlátozza, amennyiben Megrendelő nem fizette meg az esedékes szolgáltatási díjakat. Stylehub részére a szolgáltatási díjak a fizetési késedelem miatti felfüggesztés alatti időszakra is fizetendők.

Magasabb előfizetői konstrukcióra történő váltás esetén a váltás a sikeres bankkártya terhelést követően azonnal elérhető. Alacsonyabb előfizetői konstrukcióra történő váltás a váltást követően, a már előfizetett időszak lejártátát követő első nappal történik abban az esetben, ha a bankkártyás terhelés sikeresen megtörtént.

Stylehub-ot a szolgáltatási díjon felül százalék alapú jutalék illeti meg, Megrendelő valamennyi értékesítése után. A jutalék mértéke előfizetői konstrukcióktól függően változik, melyről a bővebb tájékoztatást a stylehub.com/pricing oldalon találja. A jutalék alapja Megrendelő részére leadott rendelések végösszege, függetlenül attól, hogy azok teljesítése milyen fizetési móddal történik. Az adott értékesítés utólagos módosítása, törlése stb. a már felszámított jutalékot nem érinti.

A pontos előfizetői csomagok és a bennük szereplő funkciók és korlátozások listája megtekinthető a stylehub.com/hu/pricing címen. Stylehub fenntartja a jogot ezen funkciók és korlátozások egyoldalú módosítására. A havi csomag számlázása 30 (harminc), míg az éves csomagok számlázása 360 (háromszázhatvan) naponta történik. Az éves csomag megrendelése esetén Megrendelőnek nincs lehetősége megrendelését módosítani az előfizetett időszakon belül kisebb egységű, havi előfizetési csomagra.

4. Fizetési feltételek

A Stylehub által nyújtott szolgáltatás adóval növelt díja vonatkozásában a számlázás EUR alapon történik.

Megrendelő a kiválasztott díjcsomagnak megfelelő díjat előre köteles megfizetni. A szolgáltatási díj havi bankkártya terheléssel történő teljesítése a 30 (harminc) napos időszak vonatkozásában előre, a 30 (harminc) napos időszak első napján esedékes.

Banki átutalás esetén Stylehub a Megrendelő számára az érvényes előfizetési időszakának lejárta előtt 8 (nyolc) nappal számlát állít ki a soron következő időszakról az aktuális előfizetési konstrukció alapján, mely számlát a Megrendelő által megadott e-mail címre küld ki. Ezen számla által meghatározott összeget Megrendelő 8 (nyolc) napon belül köteles Stylehub bankszámlájára átutalni. Stylehub a Megrendelő által, banki átutalással megfizetett díjnak a Stylehub számláján történő jóváírását követő 5 (öt) munkanapon belül aktiválja a szolgáltatást.

Stylehub a Megrendelő értékesítései után járó jutalékot a 30 (harminc) napos időszakot követően, utólag számlázza ki. A számlázás EUR alapon történik. Megrendelő a kiválasztott előfizetői konstrukciónak megfelelő jutalékot a 30 (harminc) napos időszakot követően, utólag köteles megfizetni. A jutalék havi bankkártya terheléssel történő teljesítése a 30 (harminc) napos időszak utolsó napjával esedékes.

Banki átutalás esetén Stylehub a Megrendelő számára a tárgyidőszakot követő első nappal számlát állít ki a tárgyidőszak vonatkozásában a jutalék összegéről, amely számlát a Megrendelő által megadott e-mail címre küld ki. Ezen számla által meghatározott összeget Megrendelő 8 (nyolc) napon belül köteles Stylehub bankszámlájára átutalni.

5. Stylehub jogai és kötelezettségei

Stylehub Megrendelő számára biztosítja jelen ÁSZF-ben meghatározott webáruház felhasználási jogát.

Amennyiben Stylehub Megrendelőnek gondatlanul kárt okoz – figyelemmel jelen szolgáltatás jellegére – Stylehub felelőssége, hogy amennyiben Megrendelő az elvárható gondossággal járt el (pl.: megfelelő folyamatos adatmentésről gondoskodott, a rendszer-hozzáférési jogosultságokat megfelelően szabályozta, bekövetkezett kár esetén elvárható gondossággal járt el a kárenyhítés során), úgy Stylehub köteles az eredeti állapot visszaállításához, továbbá a kárenyhítéshez szakmai támogatást adni, amelyért díjazást nem számíthat fel.

Stylehub köteles haladéktalanul értesíteni Megrendelőt a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését megakadályozná, vagy hátráltatná. Az értesítési kötelezettség elmulasztásával összefüggésbe hozható szolgáltatási szint csökkenés miatti felelősség Stylehub-ot terheli.

Stylehub a szolgáltatás nem megfelelő felhasználásából eredő károkért felelősséget nem vállal. Stylehub szintén nem felel az esetlegesen elmaradt haszonért.

Stylehub jogosult jogellenes, illetve nem megfelelő használat észlelése esetén a szolgáltatásokat részben vagy egészben korlátozni, illetve Megrendelő egyidejű értesítése mellett a szolgáltatást felfüggeszteni vagy megszüntetni.

Stylehub jogosult törvénybe vagy egyéb jogszabályba ütköző tevékenység vagy annak gyanújának észlelése esetén az adat- és titokvédelmi szabályok betartása mellett Megrendelő által kezelt adatokhoz hozzáférni, károkozás megelőzése érdekében azokat felhasználni.

Teljesítés során Stylehub alvállalkozókat vehet igénybe. Alvállalkozó bevonásának feltételei:

 • Alvállalkozó teljesítéséért mind minőségi követelmények, mind határidők tekintetében úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna el;
 • Stylehub gondoskodik róla, hogy alvállalkozója Stylehub által vállalt üzleti titoktartásnak megfelelően tevékenykedik.

Jelen szerződés teljesítése során Stylehub-nak nem feladata Megrendelő hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás.

6. Megrendelő jogai és kötelezettségei

Megrendelő köteles Stylehub szerződésszerű teljesítését elfogadni és a teljesítés után járó díjat Stylehub-nak megfizetni. Megrendelő köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést Stylehub részére biztosítani.

Megrendelőhöz tartozó webáruházban megtalálható termékek kezelése, felrögzítése, adminisztrálása minden esetben Megrendelő feladata. Stylehub a Megrendelő regisztrált webáruházában történő értékesítési folyamatban nem vesz részt, nincs semmilyen formában kapcsolata a vásárlóval, azzal kizárólag Megrendelő áll szerződésben. A webáruházban található termékek és szolgáltatások valódiságával kapcsolatban és az adásvétel tekintetében kizárólag Megrendelő tartozik felelősséggel. A kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó esetleges jogviták rendezése csak és kizárólag Megrendelő és a vevő, illetve Megrendelő és az adott szakhatóság között zajlik.

Megrendelő köteles minden, a vásárlással, webáruház üzemeltetéssel, illetve az elektronikus kereskedelmi tevékenység végzésével kapcsolatos törvényi kötelezettségének (mindenkori valós cég adatok feltüntetése, szállítási és fizetési módok, valamint az elállási és garanciális jogok közzététele, stb.) eleget tenni, valamint a céges adataiban történő esetleges változásokat webáruháza adminisztrációs felületén beállítani. Stylehub ehhez a szolgáltatás funkcióin keresztül eszközöket biztosít. A tájékoztatási kötelezettség be nem tartása esetén Stylehub-nak a hiányosságok pótlásáig jogában áll a szolgáltatás publikus, a látogatók által elérhető részének felfüggesztésére.

Megrendelő kijelenti, hogy tisztában van az Internetes levélküldés (e-mail) szabályaival. Stylehub nem felelős a szolgáltatás használata során előállított adatforgalom tartalmáért. Stylehub jogosult a szolgáltatás teljes, vagy részleges korlátozására, amennyiben Megrendelő a szoftver használatával harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sérti.

A munkatársak rendszer elérési jogosultságának kezelését Megrendelő végzi az erre a célra kijelölt adminisztrátor felhasználóval. Megrendelőnek lehetősége van munkatársakat hozzáadni, törölni, illetve meglévő munkatársak adatait módosítani, továbbá munkatársat aktiválni, inaktiválni.

Megrendelő jelszavainak biztonságos tárolásáért, illetve az ebből eredő károkért Stylehub semmilyen felelősséget nem vállal.

Karbantartási célból Stylehub üzemeltető személyzete jogosult Megrendelő webáruházába bejelentkezni, a webáruház oldalán regisztráltak személyes adataihoz hozzáférni. A Stylehub a webáruház ügyfeleinek személyes adatai tekintetében adatkezelőnek minősül.

Megrendelő a Stylehub által nyújtott szolgáltatásokat harmadik személyre Stylehub kifejezett hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át, a Stylehub kifejezett hozzájárulása nélküli átruházás semmis.

Megrendelő a szolgáltatásokat kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe, és elfogadja, hogy Stylehub az igénybevétellel felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért felelősséggel nem tartozik. Stylehub kizárja a felelősségét a közvetett károk tekintetében, így különösen elmaradt bevétel, haszon, adatvesztés, „jóhírnév” csökkenése tekintetében.

Megrendelő által saját ügyfelei felé tanúsított magatartásáért Stylehub felelősséget nem vállal, ugyanakkor együttműködik a hatóságokkal az esetleges jogsértések felderítésében.

7. Hardver és szoftver feltételek bemutatása

A webáruház SaaS (Software as a Service / Szolgáltatásként bérelt szoftver) web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftver szolgáltatás.

Stylehub a webáruházat az általa biztosított szervereken üzemelteti. A szolgáltatás Megrendelő által biztosított, nem Stylehub tulajdonát képező szervereken történő üzemeltetésére nincs lehetőség.

Bejelentkezés feltételei a következők:

 • szélessávú Internet kapcsolat;
 • alább említett Internet böngésző futtatására alkalmas számítógép;
 • aktív felhasználó név és jelszó ismerete;

Munkavégzés feltételei a következők:

 • bejelentkezés feltételei teljesülnek;
 • Megrendelő befizette az aktuális szolgáltatási díjakat, Stylehub felé lejárt tartozása nincs.

8. Rendelkezésre állás

Stylehub minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy az általa szolgáltatott szoftver a Megrendelő számára évi 99,9%-ban rendelkezésre álljon. A rendelkezésre állás számításakor nem számít kiesésnek az előre bejelentett karbantartás időtartama, valamint az egyes részfunkciók nem megfelelő működésének időtartama.

A Stylehub köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a szolgáltatások folyamatosan elérhetők legyenek, de a rajta kívül eső hibákért (beleértve, de nem kizárólag az internet hálózat működéséből adódó esetleges információveszteségekért, túlterhelésért, harmadik fél által okozott üzemzavarért, helytelen kezeléséből fakadó hibákért) semmilyen felelősséget nem vállal.

A Stylehub nem vállal felelősséget a szolgáltatásokkal együttműködő és/vagy abba integrálható, harmadik fél által fejlesztett külső alkalmazások és szolgáltatások működőképességét, együttműködési képességét és/vagy jövőbeni integrálhatóságát illetően. A szolgáltatások rendelkezésre állási idejét nem csökkenti a harmadik fél által biztosított külső alkalmazások és szolgáltatások által okozott kiesés, akkor sem ha az adott alkalmazást vagy szolgáltatást a Stylehub biztosítja vagy ajánlotta a Megrendelőnek.

9. Ügyfélszolgálat

Megrendelő és Stylehub közötti kapcsolattartás módja írásban történik a(z) support@stylehub.com cím és Megrendelő regisztrációja során megadott vagy az adminisztrációs felületen beállított e-mail cím között.

Hibajelentésre a help.stylehub.com címen található ügyfélszolgálati weboldal vagy a support@stylehub.com e-mail cím használható. Hibabejelentés esetén a levél tartalmazza a hiba előfordulása alkalmával használt operációs rendszert, annak verziószámát, esetleges frissítéseinek adatait, a böngésző nevét és pontos verziószámát, a hiba előidézésének idejét, az addig tett lépéseket, valamint, hogy a hiba mely URL címen tekinthető meg. Amennyiben szolgáltatás hibakódot is kiírt, az is szerepeljen a levélben.

Stylehub mindent megtesz annak érdekében, hogy a következő feltételekkel a válaszidőket betartsa. A válaszidő onnantól számítandó, hogy azt a Stylehub ticketing rendszere fogadta, és arról automatikus válaszüzenetet küldött, de legkésőbb a feladást követő első munkanapon 9:00 órától. A válaszidő azt az időt tartalmazza, míg a bejelentett hibára az ügyfélszolgálat visszajelzést ad, és megkezdi a hibaelhárítást. A hibaelhárítás ideje ezen válaszidőbe nem számít bele. Stylehub felhívja a figyelmet arra, hogy az alább meghatározott időkorlátok tájékoztató jellegűek.

Súly Válaszidő Probléma meghatározása
Kritikus 4 óra Webáruházban valamely kritikus funkció nem működik, emiatt vásárlás nem hajtható végre.
Fontos 24 óra Valamely Webáruház funkció nem hajtható végre, és ez a vásárlók számára is gondot jelent, de a vásárlás technikailag lehetséges.
Általános 5 munkanap Valamely külső felhasználók által nem látható webáruház funkció nem működik, mely a külső felhasználók számára a webáruház használatát nem akadályozza.

Megrendelő a webáruházzal kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén Stylehub ügyfélszolgálatához fordulhat a megadott elérhetőségeken.

10. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb.

Vis maior esetén mindkét fél mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól, a Stylehub által vállalt rendelkezésre állásba ez az idő nem számít bele.

11. Szerződés megszűnésének esetei

Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja külön indoklás nélkül. A felmondás kizárólag írásban történhet. A felmondás után a webáruház az előre kifizetett időszakig üzemel, majd inaktívvá válik.

Stylehub azonnali hatállyal felmondja a szerződést az alábbi esetekben:

 • Megrendelő az esedékes szolgáltatási-díjfizetési kötelezettségével 30 (harminc) napot meghaladóan késedelembe esik;
 • 60 (hatvan) napot meghaladó vis maior esete.

Szerződés rendkívüli felmondása kizárólag írásban – a szerződésszegő félnek címzett ajánlott, tértivevényes levél útján vagy a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mailben – történhet.

Stylehub jogosult Megrendelő webáruházának működését előzetes jelzés nélkül, azonnali hatállyal felfüggeszteni, majd a felfüggesztést kiváltó ok további fennállása esetén a webáruházat törölni az alábbi indokokkal:

 • Megrendelő webáruházában törvénybe, jogszabályba ütköző terméket vagy szolgáltatást jelenít meg vagy értékesít;
 • Megrendelő Stylehub által nem etikusnak minősített webáruház nevet választ;
 • számlatartozás fennállása esetén;
 • Megrendelő webáruháza felületén nem valós cégadatokat jelenít meg;
 • erőszakos, fajgyűlölő vagy bármilyen egyén, gyülekezet, csoport vagy szervezet ellen uszító tartalom megjelenítése esetén;
 • Irreleváns kulcsszavak, leírás mezők használata esetén a webáruház tartalmában vagy kódjában;
 • megtévesztő, manipulatív tartalom megjelenítése esetén;
 • kártékony programkód használata esetén;
 • tömeges – az webáruház adminisztrációs felületén Megrendelő által felrögzített személyeknek szóló – kéretlen e-mailek (SPAM) kiküldése esetén;
 • bármilyen, Stylehub vagy a szolgáltatás jó hírnevét rontó tartalom megjelenítése esetén;
 • bármilyen, Stylehub vagy a szolgáltatás konkurens termékének, szolgáltatásának megjelenítése, reklámozása esetén.

Amennyiben Stylehub a fenti okokból kifolyólag Megrendelő webáruházát törli, úgy Megrendelő kártérítésre, előfizetési díj visszatérítésre nem jogosult, webáruháza tartalmát Stylehub-tól nem követelheti.

Megrendelő rendkívüli felmondással élhet:

 • ha Stylehub anélkül, hogy erre jogosult lenne, megszünteti vagy felfüggeszti a szolgáltatást vagy
 • indokolatlanul a piaci és gazdasági körülményekkel nem magyarázható mértékben árat emel.

12. Elérhetőségek

Név Stylehub Ecommerce Kft.
Cím 1027 Budapest, Medve u. 24., Hungary
E-mail support@stylehub.com

13. Szellemi tulajdonjogok

A Stylehub szolgáltatásának részét képező publikus, promóciós és adminisztrációs felületet alkotó grafikai és tartalmi elemek, továbbá a hozzájuk tartozó forráskódok Stylehub tulajdonát képezik. Részben vagy egészben történő másolásuk csak Stylehub írásos engedélyével lehetséges.

Minden egyéb, a szolgáltatás részeként rendelkezésre bocsátott vagy átadott védett szellemi alkotás (így különösen szabadalom, know-how vagy szerzői mű) a Stylehub vagy partnerei tulajdonát képezik és azokra Megrendelő nem kizárólagos felhasználási jogot szerez a megrendelés időtartamára és a bérleti díjak fejében. A felhasználási jogok kizárólag a szolgáltatás használatára és hasznosítására terjednek ki, de nem foglalják magukba a szellemi alkotások átdolgozásának, al-licencbe adásának, terjesztésének jogát.

Megrendelő elfogadja, hogy Stylehub referenciaként felhasználhatja nevét és logóját saját weboldalain, illetve mintaként bemutathatja a Megrendelő által igénybe vett szolgáltatások publikus felületeit más Megrendelők számára. A Megrendelő kérheti a Stylehub-tól ezen tevékenység mellőzését.

14. Vitás kérdések rendezése

Stylehub-nak és Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy jelen ÁSZF megszegéséből vagy jelen ÁSZF-fel összefüggő más okból eredő vitáik eldöntése békés úton, peren kívüli tárgyalásokon történjen. Amennyiben az egyeztetés eredménytelenül zárul, szerződő felek az általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt járnak el.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.